Medezeggenschapsraad - Christelijke Basisschool "De Schakel"

De Schakel
Christelijke basisschool
Meteren
Ga naar de inhoud
Ouderparticipatie


Zoals op elke basisschool is ook aan  Christelijke Basisschool “De Schakel” een Medezeggenschapsraad verbonden. Dit is een groep mensen, bestaande uit ouders en teamleden, die als hoofdtaak heeft om op actieve wijze het bevoegd gezag terzijde te staan bij het verwerkelijken van de doelstellingen van de Stichting in het besturen van de school. Zij behartigen ook de belangen van het personeel en de ouders. Daarmee zijn ze enigszins te vergelijken met een ondernemingsraad in het bedrijfsleven. Met andere woorden:
de Medezeggenschapsraad is binnen de doelstellingen van de statuten van de school, ondersteunend, activerend, oplettend waakzaam en motiverend werkzaam. De MR heeft haar eigen statuten gebaseerd op de Wet op de Medezeggenschap. Hierin is vermeld wanneer de MR het recht heeft om advies te geven. Ook wordt vermeld wanneer het bestuur de MR, of een deel ervan, om instemming moet vragen. Samen met de MR-en van de fusiescholen, maakt de MR van Meteren deel uit van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, de GMR. De MR bestaat uit 2 ouders en 2 personeelsleden. Op dit moment zitten in de MR:


  • Iwan Eikelenboom, voorzitter/ouder
  • Guido van Veldhoven , ouder
  • Ageeth Krol , personeel
  • Jannie van der Meijden , personeel


Terug naar de inhoud