Onderwijs - Christelijke Basisschool "De Schakel"

De Schakel
Christelijke basisschool
Meteren
Ga naar de inhoud
De School


De Schakel streeft ernaar dat iedere kind zich ontwikkelt tot een unieke persoonlijkheid met eigen gaven en talenten.
Met vertrouwen in zichzelf vindt de leerling een weg in de maatschappij’.

 
We vinden het belangrijk dat een kind zich evenwichtig ontwikkelt op het gebied van hart (de drijfveer), hoofd (ons denken) en handen (vormgeven aan de ideeën van ons hart en hoofd). De basis van goed onderwijs start voor ons met een goed pedagogisch klimaat. Daaruit voortvloeiend maken wij de keuze voor actuele methodes.

 
Pedagogisch
Wij hechten er grote waarde aan dat een kind zich veilig voelt binnen onze school en dat kinderen zichzelf mogen zijn. De kleinschaligheid van de school draagt bij aan het gezien worden van de leerlingen. Wij vinden het tevens belangrijk dat een kind leert dat er liefde en aandacht is voor het (individuele) kind; maar ook dat er orde, rust en duidelijkheid is, zowel op school-   als groepsniveau.  
 
Onderwijskundig
  • Ouderbetrokkenheid vinden wij belangrijk binnen De Schakel. Als ouders actief bij de school betrokken zijn, heeft dit een positieve invloed op de schoolontwikkeling van hun kind. Kinderen hebben dus baat bij een goede relatie tussen school en ouders en onderwijsondersteunend gedrag.
  • Ons streven is om iedere leerling de aandacht te geven die het nodig heeft, dit zodat hij/zij op zijn/haar eigen niveau zichzelf mag ontwikkelen.
  • Op De Schakel werken we met combinatiegroepen, zo willen van en met elkaar leren.
  • We kiezen bewust voor het werken met een doorgaande lijn wat betreft een zelfstandige werkhouding van kinderen. Vanaf de kleutergroepen leren we dit spelenderwijs aan en bouwen dit naar de hogere groepen uit. Kinderen leren zelfstandige keuzes maken en verantwoordelijkheidsgevoel te stimuleren/ontwikkelen. Tevens heeft de leerkracht op deze wijze ruimte om leerlingen van de klas individueel of in kleine groepjes te begeleiden.
  • Omdat onze visie uitgaat van het leren met hart, hoofd en handen, vinden we het belangrijk dat kinderen ook de lesstof op diverse manieren leren verwerken. Dit doen we o.a. aan de hand van tablets  in groep 4 t/m 8 , samenwerkend leren, coöperatief leren en projecten. Indien nodig huren wij hier externe expertise voor in.
  • In de kleutergroep werken we aan de hand van thema’s. We willen zo een leerrijke omgeving aanbieden, waar kinderen op eigen niveau uitgedaagd worden tot spel en leren.
  • Kindgesprekken hebben een vaste plaats gekregen binnen De schakel. Hiermee willen we het welbevinden,  de betrokkenheid en verantwoordelijkheid van   het kind vergroten. Een open relatie tussen kind en leerkracht is in onze ogen een onmisbare bouwsteen.
  • Het kind en de wereld om hem heen! Er gebeurt veel in deze wereld, waar zij een onder deel van zijn. Onder andere d.m.v. nieuwsbegrip (v.a. groep 4) en de kidskrant (v.a. groep 5) willen we de kinderen in contact brengen met actualiteiten. Het geven van Engels in de groepen 1 t/m 8 is hier ook een onderdeel van. Spelenderwijs maken de kinderen al vanaf de kleutergroep kennis met de Engelse taal. Samen op weg in de wereld, vanuit een veilige omgeving!
Terug naar de inhoud