Schoolondersteunings profiel - Christelijke Basisschool "De Schakel"

De Schakel
Christelijke basisschool
Meteren
Ga naar de inhoud
Leerlingenzorg

Schoolonderdersteuningsprofiel

Iedere school dient met ingang van 1 augustus 2014 een Ondersteuningsprofiel te hebben. In dit profiel staat beschreven welke zorg de school kan bieden. Vanaf dit schooljaar is de Wet op Passend Onderwijs van kracht. Ook wij streven, zoals we altijd al deden, naar passend onderwijs voor elk kind. Nu is elk bestuur dit verplicht, dit wordt ‘Zorplicht’ genoemd. De inrichting van deze ‘zorg’ ofwel ondersteuning voor kinderen en hun leerkrachten is veranderd.
De schoolbesturen van het primair onderwijs in zes Betuwse gemeenten hebben hun krachten gebundeld onder het motto ‘passend onderwijs voor elke leerling’. Gezamenlijk dragen zij in het samenwerkingsverband Betuws Passend Primair Onderwijs (BePO) de verantwoordelijkheid voor goede onderwijsondersteuning voor elke leerling in de regio.
Het samenwerkingsverband BePO  bestaat uit zeventien schoolbesturen van primair en speciaal onderwijs die 85 scholen in stand houden in de gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Neerijnen, Nederbetuwe en Tiel.  Bij elkaar zo’n duizend  leerkrachten  verzorgen samen passend onderwijs voor ca. 15.000 leerlingen in het primair onderwijs. Het samenwerkingsverband werkt vanaf begin 2012 met elkaar samen om op 1 augustus 2014 een gedegen start te kunnen maken met passend onderwijs in de regio. Alle inspanningen zijn erop gericht een dekkend aanbod van onderwijsvoorzieningen tot stand te brengen dat aansluit op de onderwijsbehoeften van de Betuwse leerlingen. BePO hanteert hierbij als uitgangspunt dat wanneer een leerling extra ondersteuning nodig heeft hij of zij die zo thuisnabij mogelijk krijgt, liefst op de reguliere school.
BePO heeft in de afgelopen periode al flinke stappen gezet op weg naar passend onderwijs voor elke leerling. Onze school zet in samenwerking met BePO  deze ontwikkeling voort.

Hoe ziet het Schoolondersteuningsprofiel van de Schakel er in het kort uit?

Wij willen zo veel mogelijk thuisnabij christelijk onderwijs verzorgen. Dit geldt met name ook voor de huidige ‘SBO-kinderen’ en/of kinderen met een beperkte gedragsproblematiek en minimale lichamelijke beperkingen die de basisondersteuning overstijgt.
Onze ambitie is om met extra ondersteuning vanuit bijvoorbeeld het samenwerkingsverband deze kinderen op de eigen school op te vangen, vanwege het streven naar thuisnabij onderwijs en met name ook vanwege de verwijzingsproblematiek waarin de identiteit voor een aantal ouders een grote rol speelt. Daarnaast speelt de reisafstand én het onder druk staan van de vergoeding leerlingenvervoer een rol. Deze ambitie van thuisnabij onderwijs (boven de gewone basisondersteuning) willen we graag in samenwerking met en financiële ondersteuning van ons samenwerkingsverband realiseren. We willen daarmee ook een constructieve bijdrage leveren aan de mogelijkheid al onze samenwerkingsverbandkinderen binnen ons eigen verband op te vangen. Het betreft hier dus geen specifieke doelgroep, maar zorgleerlingen in het algemeen met een zwaardere ondersteuningsbehoefte dan binnen de basisondersteuning geboden kan worden. Het gaat om de ondersteuningsbehoefte die zich op een bepaald moment aandient.
Omdat wij openstaan voor de meeste doelgroepen is het belangrijkste criterium dat de keuze voor deze thuisnabijheid het welbevinden en de ontwikkeling van het kind dient en de goede gang van het onderwijs op onze scholen niet verstoort. Een plaatsing hangt daarom altijd af van de groepsgrootte en de ondersteuningsbehoeften van die groep, de leerkracht en de aard van de problematiek. Op voorhand zullen we daarom leerlingen die een zodanige problematiek hebben dat het welbevinden en/of de veiligheid van andere kinderen of de leerkrachten bedreigd wordt niet toelaten en/of verwijzen.

Via deze link komt u bij ons OndersteuningsprofielTerug naar de inhoud